Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka
 2. Gromadzenie Danych osobowych
 3. Tworzenie Danych osobowych
 4. Kategorie Danych osobowych, które wolno nam przetwarzać
 5. Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych
 6. Wrażliwe dane osobowe
 7. Cele, dla których wolno nam przetwarzać Państwa Dane osobowe
 8. Ujawnianie Danych osobowych stronom trzecim
 9. Transfer międzynarodowy Danych osobowych
 10. Bezpieczeństwo danych
 11. Rzetelność danych
 12. Minimalizacja danych
 13. Przechowywanie danych
 14. Państwa legalne prawa
 15. Cookies i podobne technologie (Polityka dotycząca cookies)
 16. Warunki korzystania
 17. Marketing bezpośredni
 18. Dane kontaktowe
 19. Definicje

 

 

(A) Niniejsza Polityka

 

Streszczenie – Niniejsza Polityka
Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób wolno nam przetwarzać
Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana lub
aktualizowana, prosimy zatem o regularne sprawdzanie, czy wprowadzono
jakieś aktualizacje.

 

Niniejsza Polityka zostaje wydana przez j2 Global Ireland Limited w imieniu własnym, swoich podmiotów zależnych i afiliowanych (w tym wszelkich podmiotów legalnie prowadzących działalność pod marką efax) (razem, “Firma”, “my”, “nas” i “nasz”) i jest skierowana do osób spoza naszej organizacji, z którymi wchodzimy w styczność, w tym klientów, odwiedzających nasze Strony, użytkowników naszych aplikacji i innych użytkowników naszych usług (razem, “Państwo”). Zdefiniowane terminy użyte w niniejszej Polityce są wyjaśnione w Części (S) dalej.

 

Dla celów niniejszej Polityki, Firma jest Administratorem. Niniejsza Polityka obejmuje praktyki informacyjne dotyczące stron internetowych Firmy dla marki efax i usług efax ("Usługi") oferowanych obecnie lub w przyszłości. Dane kontaktowe podano w Rozdziale (R) dalej.

 

Niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana lub aktualizowana w celu uwzględnienia zmian w naszych praktykach w odniesieniu do Przetwarzania danych osobowych lub zmian w obowiązującym prawie. Zachęcamy Państwa do starannego przeczytania niniejszej Polityki i do regularnego zaglądania na tę stronę i sprawdzania wszelkich zmian, jakie możemy wprowadzać zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

 

(B) Gromadzenie Danych osobowych

 

Streszczenie – Gromadzenie Danych osobowych
Wolno nam gromadzić i pozyskiwać Dane osobowe na Państwa temat: bezpośrednio
od Państwa (np. gdy kontaktują się Państwo z nami); w trakcie naszych relacji z
Państwem (np. gdy dokonują Państwo zakupu); gdy upubliczniają Państwo swoje Dane
osobowe (np. gdy zamieszczają Państwo publiczny wpis na nasz temat w
mediach społecznościowych); gdy pobierają Państwo, instalują lub używają dowolnych
naszych aplikacji; gdy odwiedzają Państwo nasze Strony; gdy rejestrują się Państwo do
korzystania z dowolnej naszej Strony, aplikacji lub usługi; lub gdy wchodzą Państwo w
interakcję z dowolną treścią lub reklamą strony trzeciej na Stronie lub w aplikacji.
Możemy również otrzymywać Dane osobowe na Państwa temat od stron trzecich
(np. organów wymiaru sprawiedliwości).

 

 

Gromadzenie danych osobowych: Możemy gromadzić Dane osobowe na Państwa temat z następujących źródeł:

 • Dane dostarczone przez Państwa: Możemy pozyskiwać Państwa Dane osobowe, gdy dostarczają nam je Państwo (np. gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, lub z użyciem dowolnych innych środków, albo gdy przekazują nam Państwo swoją wizytówkę).
 • Dane gromadzone w trakcie relacji: Możemy gromadzić lub pozyskiwać Państwa Dane osobowe podczas normalnych relacji z Państwem (np. gdy kupują Państwo od nas jakąś usługę).
 • Dane upublicznione przez Państwa: Możemy gromadzić lub pozyskiwać Państwa Dane osobowe, które wyraźnie zdecydowali sie Państwo upublicznić, w tym poprzez media społecznościowe (np. możemy gromadzić informacje z państwa profili w mediach społecznościowych, jeżeli zamieszczą Państwo publiczny wpis na nasz temat).
 • Dane z aplikacji: Możemy gromadzić lub pozyskiwać Państwa Dane osobowe, gdy pobierają Państwo lub używają dowolnych naszych aplikacji.
 • Dane ze Stron: Możemy gromadzić lub pozyskiwać Państwa Dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo nasze Strony lub korzystają z dowolnych elementów lub zasobów dostępnych na tych Stronach lub za ich pośrednictwem.
 • Dane rejestracyjne: Możemy gromadzić lub pozyskiwać Państwa Dane osobowe, gdy korzystają Państwo lub rejestrują się w celu korzystania z naszych Stron, aplikacji lub usług.
 • Treści i informacje reklamowe: Jeżeli zdecydują się Państwo wejść w interakcję z dowolną treścią lub reklamą strony trzeciej na Stronie lub w aplikacji, wolno nam otrzymać Dane osobowe na Państwa temat od właściwej strony trzeciej.
 • Informacje od stron trzecich: Możemy gromadzić lub pozyskiwać Państwa Dane osobowe od stron trzecich, które nam je dostarczą (np. agencje oceny kredytowej; organa wymiaru sprawiedliwości itp.).

 

(C) Tworzenie Danych osobowych

 

Możemy również tworzyć Dane osobowe na Państwa temat, takie jak zapisy Państwa interakcji z nami i dane na temat historii Państwa zakupów do wewnętrznych celów administracyjnych i analiz.

 

(D) Kategorie Danych osobowych, które wolno nam przetwarzać

 

Streszczenie – Kategorie Danych osobowych, które wolno nam przetwarzać
Możemy przetwarzać: Państwa dane osobiste (np. imię i nazwisko); dane
demograficzne (np. Państwa wiek); Państwa dane kontaktowe (np. Państwa adres);
rejestr wyrażonych przez Państwa zgód; dane dotyczące zakupów; dane dotyczące
płatności (np. Państwa adres rozliczeniowy); informacje związane z naszymi Stronami i
aplikacjami (np. typ urządzenia używanego przez Państwa); dane na temat Państwa
pracodawcy (o ile ma zastosowanie); informacje na temat Państwa interakcji
z naszymi treściami lub reklamami; oraz wszelkie poglądy lub opinie przedstawione
nam przez Państwa.

 

Możemy przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych na Państwa temat:

 • Dane osobiste: imię i nazwisko; preferowane imię; i fotografia.
 • Informacje demograficzne: płeć; data urodzenia/wiek; narodowość; powitanie; zawód/branża; i preferencje językowe.
 • Dane kontaktowe: adres do korespondencji; numer telefonu; adres poczty elektronicznej; i dane dotyczące Państwa publicznego profilu w mediach społecznościowych.
 • Rejestr zgód: rejestr wszelkich zgód, jakie Państwo mogli wyrazić, wraz z datą i czasem, sposób wyrażenia zgody i wszelkie powiązane informacje (np. przedmiot zgody).
 • Dane dotyczące zakupów: rejestry zakupów i cen.
 • Dane dotyczące płatności: rejestry rachunków; rejestry płatności; adres rozliczeniowy; metoda płatności; numer rachunku bankowego lub numer karty kredytowej; imię i nazwisko posiadacza karty lub posiadacza rachunku; dane zabezpieczające karty lub rachunku; data „ważna od” karty; i data upływu ważności karty; dane BACS; dane SWIFT; dane IBAN; kwota płatności; data płatności; i rejestry czeków.
 • Dane związane z naszymi Stronami i aplikacjami: typ urządzenia; system operacyjny; typ przeglądarki; ustawienia przeglądarki; adres IP; ustawienia językowe; daty i godziny łączenia się ze Stroną; statystyka korzystania z aplikacji; ustawienia aplikacji; daty i godziny łączenia się z aplikacją; dane lokalizacyjne oraz inne komunikacyjne informacje techniczne (z których część może stanowić Dane osobowe); nazwa użytkownika; hasło; dane zabezpieczające logowanie; dane na temat użycia; sumaryczne dane statystyczne.
 • Dane o pracodawcy: kiedy wchodzą Państwo z nami w interakcję w swojej roli pracownika, informacje kontaktowe Państwa pracodawcy (w tym nazwa, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej) w odpowiednim zakresie.
 • Dane związane z treściami i reklamami: rejestry Państwa interakcji z naszymi treściami i reklamami internetowymi, rejestry reklam i treści wyświetlanych na Stronach lub ekrany aplikacji wyświetlane Państwu, oraz wszelkie interakcje, w jakie mogli Państwo wchodzić z takimi treściami lub reklamami (w tym wskazania kursorem myszy, kliknięcia myszą, wszelkie formy dokonane (a także formy niedokonane i nieprzesłane) i wszelkie interakcje na ekranie dotykowym).
 • Poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie, które zdecydują się Państwo nam przesłać, lub publicznie zamieścić na nasz temat na platformach mediów społecznościowych.

 

(E) Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

 

Streszczenie – Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych
Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe, gdy: wyrazili Państwo swoją
uprzednią, wyraźną zgodę; przetwarzanie jest konieczne do nawiązania kontaktu
pomiędzy Państwem a nami; przetwarzanie jest wymagane obowiązującym prawem;
przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów dowolnej osoby;
lub gdy mamy ważny interes prawny w przetwarzaniu.

 

Przetwarzając Państwa Dane osobowe w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce, możemy opierać się na jednej lub większej liczbie następujących podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe, gdy uzyskaliśmy Państwa uprzednią, wyraźną zgodę na takie przetwarzanie (ta podstawa prawna ma zastosowanie tylko do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obligatoryjne);
 • Konieczność kontraktowa: Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe, gdy takie przetwarzanie jest konieczne w związku z dowolnym kontraktem, jaki mogą Państwo zawierać z nami;
 • Przestrzeganie obowiązującego prawa: Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe, gdy takie przetwarzanie jest wymagane obowiązującym prawem;
 • Żywotne interesy: Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe, gdy takie przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów dowolnej osoby; lub
 • Uzasadniony interes: Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe, gdy mamy uzasadniony interes w prowadzeniu takiego przetwarzania dla celów zarządzania, prowadzenia lub promowania naszej działalności biznesowej, a ten uzasadniony interes nie zostaje uchylony przez Państwa interesy, prawa podstawowe lub wolności.

 

(F) Wrażliwe dane osobowe

 

Streszczenie – Wrażliwe dane osobowe
Nie staramy się gromadzić ani w inny sposób przetwarzać Państwa wrażliwych
danych osobowych. Gdy musimy przetwarzać Państwa wrażliwe dane osobowe
dla uzasadnionych celów, robimy to w zgodzie z obowiązującym prawem.

 

Nie staramy się gromadzić ani w inny sposób przetwarzać Państwa wrażliwych danych osobowych podczas normalnego prowadzenia naszej działalności biznesowej. Gdy konieczne jest przetwarzanie Państwa wrażliwych danych osobowych z dowolnego powodu, opieramy się na jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Przestrzeganie obowiązującego prawa: Możemy przetwarzać Państwa wrażliwe dane osobowe, gdy takie przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo (np. w celu wypełniania naszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości dotyczącej różnorodności);
 • Wykrywanie przestępstw i zapobieganie im: Możemy przetwarzać Państwa wrażliwe dane osobowe, gdy takie przetwarzanie jest konieczne dla wykrycia przestępstwa lub zapobieżenia mu (w tym zapobieżenia oszustwom);
 • Ustanowienie, wykonywanie i obrona legalnych praw: Możemy przetwarzać Państwa wrażliwe dane osobowe, gdy takie przetwarzanie jest konieczne dla ustanowienia, wykonywania lub obrony legalnych praw; lub
 • Zgoda: Możemy przetwarzać Państwa wrażliwe dane osobowe, gdy zgodnie z obowiązującym prawem uzyskaliśmy Państwa uprzednią, wyraźną zgodę przed przetwarzaniem Państwa wrażliwych danych osobowych (ta podstawa prawna ma zastosowanie tylko do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obligatoryjne).

 

(G) Cele, dla których wolno nam przetwarzać Państwa Dane osobowe

 

Streszczenie – Cele, dla których wolno nam przetwarzać Państwa Dane
osobowe
Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe dla następujących celów: świadczenie
Państwu usług; prowadzenie naszych Stron i aplikacji; komunikowanie się z Państwem;
zarządzanie naszymi systemami informatycznymi; ochrona zdrowia i bezpieczeństwa;
zarządzanie finansowe; prowadzenie ankiet; zapewnienie bezpieczeństwa naszych
biur i systemów; prowadzenie dochodzeń, gdy jest to konieczne; przestrzeganie
obowiązującego prawa; oraz doskonalenie naszych Stron, aplikacji i usług.

 

Cele, dla których możemy przetwarzać Dane osobowe, stosownie do obowiązującego prawa, obejmują:

 • Świadczenie Państwu usług: dostarczanie Państwu naszych Stron, aplikacji i usług; komunikowanie się z Państwem w związku z tymi usługami oraz dostarczanie Państwu produktów promocyjnych na Państwa życzenie lub w związku z tymi usługami lub podobnymi usługami.  
 • Nasze Strony i aplikacje: prowadzenie naszych Stron i aplikacji i zarządzanie nimi; dostarczanie Państwu treści; wyświetlanie Państwu reklam i innych informacji; komunikowanie się i wchodzenie z Państwem w interakcje za pośrednictwem naszych Stron i naszych aplikacji; identyfikowanie problemów dotyczących naszych Stron i aplikacji oraz planowanie ich ulepszeń lub tworzenie nowych Stron i aplikacji; oraz powiadamianie Państwa o zmianach na dowolnych naszych Stronach, w naszych aplikacjach lub w naszych usługach.
 • Komunikacja: komunikowanie Państwu za pośrednictwem dowolnych środków (w tym poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty lub osobiście) nowości i innych informacji, którymi mogą być Państwo zainteresowani, z zastrzeżeniem dbałości o to, aby takie komunikaty były Państwu dostarczane zgodnie z obowiązującym prawem; w razie potrzeby przechowywanie i aktualizacja Państwa informacji kontaktowych; oraz uzyskiwanie Państwa uprzedniej zgody, gdy jest to wymagane.
 • Systemy komunikacyjne i informatyczne: zarządzanie naszymi systemami komunikacyjnymi; funkcjonowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa; oraz kontrole bezpieczeństwa informatycznego.
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa: ocena prowadzenia rejestrów pod kątem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; oraz przestrzeganie właściwych wymogów prawnych.
 • Zarządzanie finansowe: sprzedaż; finanse; audyt korporacyjny; oraz zarządzanie dostawcami.
 • Ankiety: wchodzenie z Państwem w interakcje w celu uzyskania Państwa opinii na temat naszych usług.
 • Bezpieczeństwo: fizyczne bezpieczeństwo naszych biur (w tym rejestry odwiedzin naszych biur; oraz nagrania z kamer monitorujących); oraz bezpieczeństwo elektroniczne (w tym rejestry logowania i dane na temat dostępu).
 • Dochodzenia: wykrywanie, badanie i zapobieganie naruszeniom polityki i przestępstwom kryminalnym, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Postępowania prawne: ustanawianie, wykonywanie i obrona legalnych praw.
 • Przestrzeganie prawa: przestrzeganie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych przewidzianych obowiązującym prawem.
 • Doskonalenie naszych Stron, aplikacji, usług: identyfikacja problemów na naszych Stronach, w naszych aplikacjach lub w naszych usługach; planowanie ulepszeń na naszych Stronach, w naszych aplikacjach lub w naszych usługach; oraz tworzenie nowych Stron, aplikacji lub usług.

 

(H) Ujawnianie Danych osobowych stronom trzecim

 

Streszczenie – Ujawnianie Danych osobowych stronom trzecim
Wolno nam ujawniać Państwa Dane osobowe: organom prawnym i regulacyjnym;
naszym zewnętrznym doradcom; naszym podmiotom przetwarzającym; dowolnym
stronom, jeżeli jest to konieczne w związku z postępowaniami prawnymi; dowolnym
stronom, gdy jest to konieczne dla badania, wykrywania lub zapobiegania
przestępstwom kryminalnym; dowolnemu nabywcy naszej firmy; dowolnym
dostawcom reklam, wtyczek programowych lub treści używanych na naszych
Stronach lub w naszych aplikacjach będącym stroną trzecią.

 

Możemy ujawniać Państwa Dane osobowe innym podmiotom w obrębie grupy naszej firmy dla uzasadnionych celów biznesowych (w tym prowadzenia naszych Stron i naszych aplikacji oraz świadczenia Państwu usług), zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto możemy ujawniać Państwa Dane osobowe:

 • organom prawa i regulacyjnym na żądanie lub w celu doniesienia o dowolnym faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa lub regulacji;
 • zewnętrznym zawodowym doradcom (takim jak księgowi, audytorzy lub prawnicy), z zastrzeżeniem wiążącego zobowiązania umownego do zachowania poufności;
 • podmiotom przetwarzającym będącym stroną trzecią (takim jak dostawcy usług dokonywania płatności; centrom danych itp.), zlokalizowanym w dowolnym miejscu na świecie, z zastrzeżeniem wymagań podanych niżej w niniejszym Rozdziale (H);
 • dowolnej odpowiedniej stronie, organowi wymiaru sprawiedliwości lub sądowi, w zakresie niezbędnym do ustanowienia, wykonywania lub obrony legalnych praw;
 • dowolnej odpowiedniej stronie w celu zapobiegania, badania, wykrywania lub ścigania przestępstw kryminalnych lub egzekwowania kar za przestępstwa kryminalne, w tym zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przed nimi;
 • dowolnej odpowiedniej stronie trzeciej będącej nabywcą w wypadku, gdy będziemy sprzedawać lub przenosić całość lub dowolną odpowiednią część naszej firmy lub aktywów (w tym również w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); oraz
 • dowolnej odpowiedniej stronie trzeciej będącej dostawcą, gdy nasze Strony i nasze aplikacje wykorzystują reklamy, wtyczki programowe lub treści stron trzecich. Jeżeli zdecydują się Państwo wejść w interakcję z dowolną taką reklamą, wtyczką programową lub treścią, Państwa Dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiedniemu dostawcy będącemu stroną trzecią. Zalecamy przejrzenie polityki prywatności takiej strony trzeciej przed wejściem w interakcję z jej reklamami, wtyczkami programowymi lub treściami.

 

Gdy zatrudniamy podmiot przetwarzający będący stroną trzecią do przetwarzania Państwa Danych osobowych, taki podmiot przetwarzający podlegać będzie wiążącym zobowiązaniom umownym nakazującym: (i) przetwarzanie Danych osobowych tylko w zgodzie z naszymi uprzednimi pisemnymi instrukcjami; oraz (ii) podjęcie kroków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych osobowych; a także realizację dodatkowych wymagań przewidzianych obowiązującym prawem.

 

(I) Transfer międzynarodowy Danych osobowych

 

 

Streszczenie – Transfer międzynarodowy Danych osobowych
Wolno nam przesyłać Państwa Dane osobowe do odbiorców w innych krajach.
Gdy przesyłamy Dane osobowe z EOG do odbiorcy spoza EOG, który nie jest
w adekwatnej jurysdykcji, robimy to na podstawie standardowych
klauzul umownych.

 

Z racji międzynarodowego charakteru naszej działalności, może zachodzić potrzeba przesyłania przez nas Państwa Danych osobowych w obrębie grupy naszej firmy oraz do stron trzecich wymienionych w Rozdziale (H) wyżej w związku z celami wskazanymi w niniejszej Polityce. Dlatego też możemy przesyłać Państwa Dane osobowe do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne prawa i wymagania dotyczące realizacji ochrony danych od tych, które obowiązują w kraju, w którym Państwo przebywają.

 

Gdy przesyłamy Państwa Dane osobowe z EOG do odbiorców mieszczących się poza EOG, którzy nie znajdują się w adekwatnej jurysdykcji, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych. Mogą Państwo zażądać od nas kopii naszych standardowych klauzul umownych korzystając z danych kontaktowych podanych w Rozdziale (R) dalej.

 

Prosimy pamiętać, że jeśli przesyłają Państwo dowolne Dane osobowe bezpośrednio do podmiotu naszej Firmy zarejestrowanego poza EOG, nie ponosimy odpowiedzialności za taki transfer Państwa Danych osobowych. Mimo to od momentu, gdy otrzymamy Państwa Dane osobowe, będziemy je przetwarzać zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

 

(J) Bezpieczeństwo danych

 

Streszczenie – Bezpieczeństwo danych
Stosujemy odpowiednie zabezpieczające środki techniczne i organizacyjne,
aby chronić Państwa Dane osobowe. Prosimy zadbać o to, by wszelkie Dane
osobowe przesyłane przez Państwa do nas były przesyłane w sposób bezpieczny.

 

Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczające środki techniczne i organizacyjne, których celem jest ochrona Państwa Danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem, nieupoważnionym dostępem lub innymi nielegalnymi lub nieupoważnionymi formami przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Ponieważ internet jest systemem otwartym, przesyłanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Choć wdrażamy wszystkie zasadne środki w celu ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych do nas przy użyciu internetu – każda taka transmisja odbywa się na Państwa ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za dbanie o to, aby wszelkie Dane osobowe przesyłane nam przez Państwa były przesyłane w sposób bezpieczny.

 

(K) Rzetelność danych

 

Streszczenie – Rzetelność danych
Podejmujemy wszelkie zasadne kroki, aby zagwarantować, że Państwa Dane
osobowe są aktualizowane i kasowane lub poprawiane, gdy tylko dowiemy się
o istnieniu nieścisłości.

 

Podejmujemy wszelkie zasadne kroki, aby zagwarantować, że:

 • Państwa Dane osobowe, które przetwarzamy, są rzetelne i w razie potrzeby aktualizowane; oraz
 • wszelkie przetwarzane przez nas Państwa Dane osobowe, o których poinformują nas Państwo, że są nierzetelne (mając na uwadze cel, w jakim są przetwarzane), zostają wykasowane lub poprawione.

(L) Minimalizacja danych

 

Streszczenie – Minimalizacja danych
Podejmujemy wszelkie zasadne kroki, aby ograniczać do niezbędnego minimum
ilość Państwa Danych osobowych, które przetwarzamy.

 

Podejmujemy wszelkie zasadne kroki, aby zagwarantować, że Państwa Dane osobowe, które przetwarzamy, są ograniczone do Danych osobowych zasadnie niezbędnych w związku z celami wskazanymi w niniejszej Polityce lub potrzebnych do świadczenia Państwu usług lub zapewnienia dostępu do naszych aplikacji i Stron.

 

(M) Przechowywanie danych

 

Streszczenie – Przechowywanie danych
Podejmujemy wszelkie zasadne kroki, aby zagwarantować, że Państwa Dane
osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak długo są potrzebne.

 

Podejmujemy wszelkie zasadne kroki, aby zagwarantować, że Państwa Dane osobowe są przetwarzane tylko przez minimalny okres niezbędny dla celów wskazanych a niniejszej Polityce.

 

Kryteria służące do określania czasu przechowywania Państwa Danych osobowych są następujące: będziemy przechowywać kopie Państwa Danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak jest to konieczne w związku z celami wskazanymi w niniejszej Polityce, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego czasu ich przechowywania. W szczególności możemy przechowywać Państwa Dane osobowe przez dowolny czas niezbędny do ustanowienia, wykonywania lub obrony legalnych praw.

 

(N) Państwa legalne prawa

 

Streszczenie – Państwa legalne prawa
Zgodnie zobowiązującym prawem mogą mieć Państwo szereg praw, w tym: prawo
nieprzekazywania nam swoich Danych osobowych; prawo dostępu do swoich Danych
osobowych; prawo żądania poprawienia nieścisłości; prawo żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych; prawo przeniesienia Państwa Danych
osobowych do innego Administratora; prawo cofnięcia zgody; oraz prawo do wniesienia
skargi do Organu Ochrony Danych. Możemy wymagać dowodu Państwa tożsamości,
zanim zrealizujemy te prawa.
.

 

Stosownie do obowiązującego prawa, mogą Państwo posiadać szereg praw dotyczących przetwarzania Państwa odpowiednich Danych osobowych, w tym:

 • prawo nieprzekazania nam Państwa Danych osobowych (prosimy jednak pamiętać, że możemy nie być w stanie zapewnić Państwu pełnych korzyści wynikających z naszych Stron, naszych aplikacji lub naszych usług, jeżeli nie przekażą nam Państwo swoich Danych osobowych – np. możemy nie być w stanie realizować Państwa zamówień bez niezbędnych danych);
 • prawo żądania dostępu do Państwa odpowiednich Danych osobowych lub ich kopii, wraz z informacją dotyczącą charakteru, przetwarzania i ujawniania tych odpowiednich Danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania wszelkich nieścisłości w Państwa odpowiednich Danych osobowych;
 • prawo żądania z uzasadnionych powodów:
  • usunięcia Państwa odpowiednich Danych osobowych; lub
  • ograniczenia przetwarzania Państwa odpowiednich Danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu, z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania przez nas lub w naszym imieniu Państwa odpowiednich Danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia pewnych odpowiednich Danych osobowych do innego Administratora w uporządkowanym, zwyczajowo stosowanym i nadającym się do maszynowego odczytywania formacie, w stosownym zakresie;
  • jeżeli przetwarzamy Państwa odpowiednie Dane osobowe na podstawie Państwa zgody, prawo do wycofania tej zgody (z zastrzeżeniem, że takie wycofanie nie ma wpływu na legalność wszelkiego przetwarzania mającego miejsce przed datą, w której otrzymamy powiadomienie o takim wycofaniu, i nie uniemożliwia przetwarzania Państwa Danych osobowych na dowolnej innej dostępnej podstawie prawnej); oraz
  • prawo wniesienia skargi do Organu Ochrony Danych dotyczącej przetwarzania przez nas i w naszym imieniu Państwa odpowiednich Danych osobowych.
  • możemy wymagać dowodu Państwa tożsamości, zanim zrealizujemy te prawa; oraz
  • jeżeli Państwa żądanie wymaga ustalenia dodatkowych faktów (np. określenia, czy jakieś przetwarzanie jest niezgodne z obowiązującym prawem), zbadamy Państwa żądanie zasadnie szybko przed podjęciem decyzji, jakie działania podjąć.

Nie ma to wpływu na Państwa prawa ustawowe.

 

Aby skorzystać z jednego lub większej liczby tych praw lub zadać pytanie dotyczące tych praw lub dowolnego innego postanowienia niniejszej Polityki, albo przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych w Rozdziale (R) dalej. Prosimy pamiętać, że:

 

(O) Cookies i podobne technologie (Polityka dotycząca cookies)

 

Streszczenie – Cookies i podobne technologie (Polityka dotycząca cookies)
Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe korzystając z plików cookies lub
podobnych technologii. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z
naszą Polityką dotyczącą cookies.

 

 

Polityka dotycząca cookies

Kiedy odwiedzają Państwo jakąś Stronę lub korzystają z aplikacji, możemy umieszczać pliki cookies na Państwa urządzeniu albo odczytywać pliki cookies już znajdujące się na Państwa urządzeniu, zawsze z zastrzeżeniem uzyskania Państwa zgody, gdy jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem. Używamy plików cookies do zapisywania informacji na temat Państwa urządzenia, Państwa przeglądarki oraz w niektórych przypadkach Państwa preferencji i zwyczajów w trakcie przeglądania internetu. Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe poprzez pliki cookies i podobne technologie, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą cookies. 

 

Polityka dotycząca cookies

 

Niniejsza polityka zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak i kiedy używamy plików cookies. Ta Polityka dotycząca cookies ma zastosowanie do produktów lub usług eFax i stron internetowych, które zawierają linki do niniejszej polityki lub odsyłają do niej.

 

Czym jest plik cookie?

Plik cookie jest to fragment danych przechowywany na Państwa komputerze i powiązany z informacją na Państwa temat. Korzystając z naszych Stron i przeglądając je zgadzają się Państwo na używanie przez nas i strony trzecie plików cookies i innych technologii zgodnie z niniejszą Polityką.

 

Różne rodzaje plików cookies.

 

Cookies pierwszej strony są naszymi własnymi cookies wprowadzonymi przez naszą Stronę, kontrolowanymi przez nas i wykorzystywanymi do dostarczania informacji o sposobie korzystania z naszej Strony.

 

Cookies stron trzecich to cookies pochodzące z wszelkich innych domen. Niektórzy nasi partnerzy biznesowi (na przykład, reklamodawcy będący stroną trzecią) mogą używać cookies na naszej Stronie, w wiadomościach mailowych lub w naszych reklamach na stronach internetowych, aby móc dostarczać usługi, które świadczą. Aby zapewnić przyjazne dla użytkownika środowisko, niektóre z naszych promocji i reklam od stron trzecich są tak zaprojektowane, że automatycznie przesyłają informacje na temat użytkownika na stronę docelową strony trzeciej, kiedy zdecydują się Państwo kliknąć na reklamę lub promocję takiej strony trzeciej. Nie kontrolujemy tych stron trzecich ani stosowania przez nie plików cookies. Jako taka, niniejsza Polityka obejmuje używanie plików cookies przez Firmę i nie obejmuje używania plików cookies przez reklamodawców będących stronami trzecimi. Prosimy zajrzeć na strony internetowe tych stron trzecich, aby zapoznać się z informacjami na temat używania przez nie plików cookies.

 

Jak długo pliki cookies pozostają na Państwa komputerze?

Na Stronie używane mogą być dwa rodzaje plików cookies, cookies sesyjne i cookies trwałe.

 

Cookies sesyjne to tymczasowe cookies, które pozostają w Państwa przeglądarce do momentu opuszczenia strony; kiedy opuszczą Państwo Usługę, zostają one usunięte z Państwa urządzenia.

 

Trwałe cookies są to małe pliki przechowywane na Państwa twardym dysku do czasu, gdy je Państwo usuną lub gdy przeterminują się. Mogą być one wykorzystywane, na przykład, do zapamiętywania Państwa preferencji podczas korzystania ze Strony, rozpoznawania Państwa, gdy Państwo wracają, i poprawy komfortu korzystania ze Strony (zobacz więcej na temat profili dalej). Używanie trwałych plików cookies nie jest powiązane z żadnymi identyfikującymi personalnie informacjami podczas przeglądania Strony, chyba że zdecydują się Państwo przechowywać Państwa nazwy użytkownika i numery PIN tak, aby nie musieć ich wprowadzać każdorazowo, gdy wchodzą Państwo na swoje konta. W takim wypadku na Państwa komputerze będzie przechowywany trwały plik cookie powiązany z informacjami dotyczącymi Państwa konta. Jeżeli odrzucą Państwo trwały plik cookie, nadal będą mogli Państwo korzystać ze Strony, ale w pewnych jej obszarach wystąpią ograniczenia.  

 

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

 

Możemy wykorzystywać pliki cookies do następujących celów (albo samemu albo używając usług stron trzecich):

 • Uwierzytelnienie i preferencje: Plików cookies można używać do rozpoznawania Państwa podczas odwiedzania naszych Stron, zapamiętywania Państwa preferencji (takich jak języki i preferencje komunikacji) i optymalizacji Państwa wygody używania Stron i Usług.
 • Bezpieczeństwo: Pliki cookies mogą wzmacniać i wspomagać elementy naszych zabezpieczeń i pomagać nam w wykrywaniu złośliwej aktywności. 
 • Reklamy: Pliki cookies pozwalają na dostarczanie Państwu reklam zarówno na naszych Stronach, jak i spoza nich. Możemy również wykorzystywać plik cookies do sprawdzenia, czy ktoś, kto obejrzał reklamę następnie odwiedził stronę reklamodawcy i podjął jakąś aktywność na tej stronie. Podobnie nasi partnerzy mogą wykorzystywać plik cookies do sprawdzenia, czy pokazaliśmy reklamę i jak ona zadziałała, albo dostarczenia nam informacji, w jakie Państwo wchodzą interakcje z reklamami. Możemy również współpracować z partnerem w celu pokazania Państwu jakiejś reklamy na naszych Stronach lub poza nimi, na przykład wtedy, gdy odwiedzili Państwo stronę lub aplikację takiego partnera.
 • Analiza: Używamy plików cookies do rozumienia, ulepszania i badania produktów, elementów i usług, również wtedy, gdy wchodzą Państwo na nasze Strony z innych stron, aplikacji lub urządzeń takich jak Państwa urządzenie mobilne.
 • Informacje geolokalizacyjne: Niektóre urządzenia pozwalają aplikacjom na dostęp do informacji lokalizacyjnych w czasie rzeczywistym (na przykład GPS). Niektóre zdjęcia lub inne kontakty umieszczane w ramach naszych Usług mogą zawierać zapisane informacje o lokalizacji. Możemy wykorzystywać te informacje dla optymalizacji Państwa komfortu użytkowania. Również niektóre informacje zbierane przez nas z urządzenia, na przykład adresy IP, można czasem wykorzystać do przybliżonego określenia lokalizacji urządzenia.
 • Pliki flash cookies: W pewnych sytuacjach możemy wykorzystywać program Adobe Flash Player do dostarczania specjalnych treści, takich jak klipy wideo lub animacje. Pliki flash cookies są przechowywane w Państwa urządzeniu, ale są zarządzane poprzez interfejs inny niż ten dostarczany przez Państwa przeglądarkę internetową. Oznacza to, że nie można zarządzać plikami flash cookies na poziomie przeglądarki w ten sam sposób jak w przypadku innego rodzaju plików cookies. Zamiast tego mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich narzędzi zarządzania plikami flash bezpośrednio ze strony internetowej Adobe.

Nasz Wykaz plików cookies może dostarczyć Państwu więcej informacji na temat plików cookies używanych na naszych Stronach. Proszę pamiętać, że nazwy plików cookies, pikseli i innych technologii mogą się zmieniać z czasem.

Jakie inne technologie stosujemy?

 

Logi
Jak większość stron internetowych, nasze serwery wykorzystują logi do analizy trendów, administrowania naszymi stronami internetowymi, śledzenia sumarycznego ruchu użytkowników i gromadzenia szerokich informacji demograficznych do sumarycznego użytku. Informacje z logów obejmują adresy IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, adresy URL, typ platformy itp. i nie są powiązane z identyfikującymi informacjami personalnymi.

 

Czyste Gif

Czyste  gif są to malutkie grafiki z niepowtarzalnym identyfikatorem, spełniające podobne funkcje jak cookies, i możemy ich używać do śledzenia ruchu w sieci naszych użytkowników. Czyste gif są niewidoczne na stronie i są znacznie mniejsze niż cookies, mniej więcej wielkości kropki na końcu tego zdania. Możemy również używać czystych gif w naszych opartych na HTML wiadomościach mailowych, aby dowiedzieć się, które wiadomości mailowe zostały otwarte przez odbiorców. Pozwala nam to sondować skuteczność pewnych komunikatów i skuteczność naszych kampanii marketingowych.

 

Profil 
Możemy przechowywać zbierane przez nas informacje, aby tworzyć profile naszych klientów. Profil są to zgromadzone informacje na temat poszczególnych użytkowników, które określają ich preferencje przeglądania. W rezultacie, zebrane informacje mogą być powiązane z informacjami identyfikującymi personalnie użytkowników w celu ulepszenia treści prezentowanych użytkownikom na Stronie, doskonalenia naszych Usług i oferowania nowych usług, które prawdopodobnie zainteresują użytkowników, oraz kierowania stosownych aktualizacji produktów i promocji marketingowych do użytkowników, którzy wybrali otrzymywanie takich promocji. Nie przekazujemy elementów profilu użytkownika identyfikujących go personalnie żadnym stronom trzecim. Profile użytkowników są udostępniane tylko w formie zagregowanej.

 

Odpowiedź o nieśledzeniu

Niektóre przeglądarki internetowe mogą dawać Państwu możliwość włączenia opcji „nie śledź”, która wysyła sygnały do stron internetowych, które Państwo odwiedzają, wskazujące, że nie chcą Państwo, aby Państwa aktywność online była śledzona. Jest to opcja różna od blokowania plików cookies, bowiem przeglądarki z opcją „nie śledź” mogą nadal akceptować pliki cookies. Obecnie brak jest branżowych standardów reagowania firm na takie sygnały „nie śledź”, choć w przyszłości mogą one zostać przyjęte. Jeżeli to uczynimy w przyszłości, odpowiednio zmodyfikujemy niniejszą Politykę prywatności. Więcej informacji na temat funkcji „nie śledź” jest dostępnych pod adresem www.allaboutdnt.org.

 

Czy mogę zmienić moje preferencje dotyczące plików Cookies?

Ustawienia przeglądarki pozwalają Państwu wybrać, czy chcą Państwo akceptować pliki cookies, a także ograniczyć dostęp pewnych plików cookies. Większość przeglądarek zapewnia również funkcję, która pozwala Państwu przeglądać i usuwać pliki cookies. Jeżeli będą Państwo korzystać z naszych Stron bez zmiany ustawień swojej przeglądarki, uznamy, że nie mają Państwo zastrzeżeń wobec otrzymywania wszystkich plików cookies na naszych Stronach. Prosimy pamiętać, że jeśli wyłączy się pliki cookies, wówczas nie wszystkie elementy na naszej Stronie mogą działać tak, jak zamierzono.

System operacyjny Państwa urządzenia mobilnego pozwala na wyłączenie funkcji zbierania lub wykorzystywania Państwa informacji dla celów ukierunkowanych na zainteresowania reklam na urządzeniach mobilnych. Powinni Państwo zajrzeć do instrukcji dostarczonej przez producenta Państwa urządzenia, ale ta funkcja jest zazwyczaj dostępna w „Ustawieniach” Państwa urządzenia. Mogą również Państwo uniemożliwić nam zbieranie informacji za pośrednictwem naszych aplikacji poprzez odinstalowanie naszych aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych specjalistycznych plików cookies i innych technologii i dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej lub zrezygnować z przyjmowania tego rodzaju reklam od pewnych firm, mogą Państwo odwiedzić strony http://www.networkadvertising.org lub http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

 

(P) Warunki korzystania

 

Streszczenie – Warunki korzystania
Umowa abonencka zamieszczona na naszej stronie internetowej określa
wszelkie zasady korzystania z naszych Stron i z naszych aplikacji.

 

Każde korzystanie z naszych Stron, naszych aplikacji lub naszych usług podlega Umowie abonenckiej. Zalecamy, aby Państwo regularnie przeglądali naszą Umowę abonencką, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami, jakie możemy okresowo wprowadzać.

 

(Q) Marketing bezpośredni

 

Streszczenie – Marketing bezpośredni
Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe w celu skontaktowania się z
Państwem i przekazania informacji dotyczących usług, które mogą Państwa
zainteresować. W dowolnym czasie mogą Państwo bezpłatnie zrezygnować
z tej usługi.

 

Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty lub innych metod komunikacji, aby dostarczyć Państwu informacje dotyczące usług, które mogą Państwa zainteresować. Jeżeli świadczymy Państwu jakieś usługi, możemy wysyłać Państwu informacje dotyczące naszych usług, nadchodzących promocji oraz inne informacje, które mogą Państwa zainteresować, wykorzystując dane kontaktowe, które podali nam Państwo, i zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem.

 

Mogą Państwo wypisać się z naszej promocyjnej listy adresów mailowych w dowolnym czasie stosując się do instrukcji dotyczących wypisania się zawartych w każdej przesłanej Państwu promocyjnej wiadomości mailowej. Nie będziemy Państwu wysyłać promocyjnych wiadomości mailowych z listy, z której zdecydowali się Państwo wypisać, możemy jednak nadal kontaktować się z Państwem w zakresie niezbędnym dla celów usług, które Państwo zamówili, lub z innych list, na które się Państwo wpisali.

 

(R) Dane kontaktowe

 

Streszczenie – Dane Kontaktowe

Mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem http://dsar.efax.com, privacy@efax.com lub adresu podanego poniżej.

Mogą Państwo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres podany poniżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@j2.com.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi, pytania lub wątpliwości dotyczące któregokolwiek z informacji zawartych w niniejszej Polityce lub jakichkolwiek innych problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu, możesz również skontaktować się z:

j2 Global Ireland Limited,

Unit 3.1, Woodford Business Park

Santry, Dublin 17

Irlandia

privacy@efax.com

Firma lub podmiot stowarzyszony wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się również skontaktować pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@j2.com.

 

(S) Definicje

 

 • Aplikacja” oznacza dowolną aplikację udostępnianą przez nas (również gdy udostępniamy takie aplikacje za pośrednictwem sklepów lub magazynów stron trzecich lub w jakikolwiek inny sposób).
 • Adekwatna jurysdykcja” jurysdykcja, która została formalnie wskazana przez Komisję Europejską jako zapewniająca odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych.
 • Cookie” oznacza mały plik, który jest umieszczany na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową (w tym nasze Strony). W niniejszej Polityce określenie “Cookie” obejmuje analogiczne technologie takie jak sygnały nawigacyjne i czyste GIF.
 • Administrator oznacza podmiot, który decyduje w jaki sposób i po co przetwarzane są Dane osobowe. W wielu jurysdykcjach Administrator jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących praw ochrony danych.
 • Organ Ochrony Danych” oznacza niezależny organ publiczny, który jest prawnie zobowiązany do nadzorowania przestrzegania obowiązujących praw ochrony danych.
 • EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Dane osobowe” oznaczają informacje na temat dowolnej osoby lub takie, na podstawie których taką osobę można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności opierając się na danych identyfikujących takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy, lub na jednej lub wielu cechach charakterystycznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej jednostki.
 • Przetwarzać”, „Przetwarzanie” lub „Przetwarzany oznacza wszelkie operacje na Danych osobowych, dokonywane środkami automatycznymi lub nie, takie jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, kategoryzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazanie, upowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, kasowanie lub niszczenie.
 • Podmiot przetwarzający oznacza dowolną osobę lub podmiot, który przetwarza Dane osobowe na rzecz Administratora (inne niż pracownicy Administratora).
 • Odpowiednie dane osobowe” oznaczają Dane osobowe, w odniesieniu do których jesteśmy Administratorem. Określenie to wyraźnie nie obejmuje Danych osobowych, w odniesieniu do których nie jesteśmy Administratorem.
 • Wrażliwe dane osobowe” oznaczają Dane osobowe dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, wszelkich faktycznych lub domniemanych przestępstw kryminalnych lub kar za przestępstwa kryminalne, krajowego numeru identyfikacyjnego lub wszelkich informacji, które mogą być uważane za wrażliwe w świetle obowiązującego prawa.
 • Standardowe klauzule umowne” oznaczają szablonowe klauzule transferu przyjęte przez Komisję Europejską lub przyjęte przez Organ Ochrony Danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Strona oznacza dowolną stronę prowadzoną lub utrzymywaną przez nas lub na naszą rzecz.

 

symulator Windows XP online dziala w przegladarce internetowej, a jego dzialanie nasladuje system operacyjny. Mozesz go uzyc, aby kogos wysmiewac.